Anbi gegevens

ANBI-gegevens van Stichting Warkense Molen.

Introductie ANBI en de belastingdienst.

De belastingdienst heeft de regels m.b.t. een Algemeen Nut Beogende Instelling per 1 januari 2014 veranderd. Het doel daarvan is om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Een aantal standaardgegevens van een instelling moeten nu verplicht gepubliceerd worden op haar internetsite. De doelstelling is: het publiek wordt goed geïnformeerd over wat er met haar giften gebeurd.

Introductie ANBI en Stichting Warkense Molen.

Onze stichting heeft het ANBI-keurmerk. Mensen die giften geven aan ons, kunnen die aftrekken van de inkomstenbelasting, zelfs vermenigvuldigt met een factor (zie onderaan). Daarvoor moeten wij op onze beurt wel bepaalde gegevens en cijfers overzichtelijk publiceren op deze website. De meeste van die gegevens kunt u al her en der in deze website vinden. Voor de overzichtelijkheid worden op deze bladzijde alle gegevens nogmaals vermeld, op de manier zoals is voorgeschreven door de belastingdienst.

 

ANBI-gegevens, stand per 1 januari 2022.

Naam: Stichting Warkense Molen.

Fiscaal nummer: 816666301.

Contactgegevens secretariaat: S.E. Dijkstra, Geesinkweg 7B, 7231 RE Warnsveld,

info@warkensemolen.nl.

Bankrekeningnummer: voor uw (jaarlijkse) bijdrage als vriend is NL87RABO0148189075.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: C. Nijendijk
Secretaris: S.E. Dijkstra
Penningmeester: J.P.J. Nijendijk
Techniek: H.J. Ellenkamp
Lid: B. Gotink

Doelstelling zoals verwoord in de statuten:

Het restaureren en in stand houden van één of meer monumenten beschermd op grond van de monumentenwet 1988, en speciaal het in stand houden van de Warkense Molen. Deze molen is gelegen aan de Lage Lochemseweg 25 te Warnsveld, en is beschermd monument in de zin van de monumentenwet 1988.

Beleidsplan:

De stichting is er zowel voor de Warkense windmolen als voor het erbij behorende bakkerijmuseum.

De eerste prioriteit is beheer en onderhoud en dus instandhouden van die monumenten, daar zetten wij ons als stichting helemaal voor in. Maar we zetten ons ook in voor onze tweede, even belangrijke, prioriteit: die monumenten werkend aan het publiek laten zien. Dit realiseren we met regelmatige openstelling van de molen en het bakkerijmuseum, zo veel als mogelijk is in een werkende staat.

Verder bereiken we het publiek door jaarlijks terugkerende activiteiten te organiseren. Daarnaast wordt gestreefd naar communicatie met en publicatie voor het publiek middels deze website en het internet en het actief benaderen van de pers voor artikelen in de lokale kranten en ook het internet.

Beloningsbeleid:

Alle werkzaamheden van het bestuur, op de molen en in het bakkerijmuseum betreffen vrijwilligersfuncties. Hiervoor ontvangen zij geen enkele geldelijke beloning (maar des te meer in de vorm van plezier en voldoening uit het vrijwilligerswerk).

Uitgeoefende activiteiten:

Lente Fair in het voorjaar.
Broodjes bakken voor schoolklassen.
Jaarlijkse buurt-bakdag.
Fiets4daagse ‘De Achterhoek’.
NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Deelnemen aan de Nationale Monumentendagen en de Nationale Molendagen.
Openstelling van het Bakkerijmuseum: in het seizoen iedere zaterdag.
Openstelling van de werkende molen: iedere zaterdag en meestal ook op meerdere weekdagen.

Financiële verantwoording:

Belastingaftrek:

De stichting heeft ANBI-status en dus is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. We hebben zelfs de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

Voor uitleg voor Een gift aan een ANBI

 

Voor uitleg voor PERIODIEKE SCHENKING

 

Voor overeenkomst periodieke gift

 

Ook u kunt ons helpen de molen draaiend

en het vuur in de oven brandend te houden

door VRIEND te worden van Stichting Warkense Molen.